Salgs- og leveringsbetingelser

Tacodans salgs- og leveringsbetingelser er som følger:

 1. Alle ordrer noteres og tilbud afgives til de på leveringsdagen gældende priser og betingelser.

 2. Returnering af produkter kan kun finde sted i særlige tilfælde og kun efter nærmere aftale.

 3. Sælger indestår for, at ydelsen opfylder de på leveringstidspunktet gældende myndighedskrav, mens køber alene bærer ansvaret for, at den i ordrebekræftelsen anførte levering er lovlig og hensigtsmæssig til købers brug.
  Sælger hæfter ikke for eventuelle tab og følgeskader, som måtte opstå ved anvendelse af sælgers produkter.

 4. Eventuelle reklamationer vedrørende de leverede produkter vil blive behandlet med omhu, såfremt der gives sælger meddelelse herom straks efter konstateringen. Omlevering vil kun finde sted uden beregning, når der kan påvises fejl ved de leverede produkter og under forudsætning af, at sælgers instruktioner og vejledninger har været fulgt.

 5. Tacodan anerkender byggeleveranceklausulen, der er formuleret af Boligministeriets byggestyrelse. Tacodan har underskrevet virksomhedserklæring til Trælasthandlerunionen vedrørende byggeleveranceklausulen.

 6. De i ordrebekræftelsen anførte leveringsterminer tilstræbes overholdt, dog under forbehold af uforudsete hindringer og force-majeure. Som force-majeure anses også arbejdskonflikter og enhver anden vanskelighed med at skaffe arbejdskraft, materialer, hjælpestoffer, trafikforstyrrelser og andre forhold, som ligger uden for sælgers kontrol.

 7. Ved såvel skriftlige som telefoniske bestillinger anses sælgers skriftlige ordrebekræftelse som bindende for køber, med mindre denne omgående gør indsigelse. Annullering af bekræftede ordrer accepteres kun undtagelsesvis. Betalingstid er det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt.
  Købers overskridelse af en betalingstermin berettiger sælger til at tilbageholde fremtidige ydelser til samme køber, indtil forfalden betaling for tidligere ydelser har fundet sted, og sælger forbeholder sig ret til debitering af rente på forfaldne betalinger.

 8. Sælger forbeholder sig ved tilbudsafgivelse ret til mellemsalg, d.v.s. at sælger forbeholder sig at råde over sin kapacitet ved accept af ordrer til anden side i tidsrummet mellem sælgers tilbud og købers accept.

 9. Eventuelle retstvister parterne imellem behandles af retten i Brædstrup og afgøres efter dansk lovgivning.